Anasayfa Kurumsal Giriş Yap Whatsapp
1
Sepet
Overeenkomst Voor Verkoop Op Afstand

Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met de verplichting om een overeenkomst te sluiten voor verkoop via internet (Zie: "Regeling inzake de procedures en beginselen voor de toepassing van overeenkomsten op afstand", gepubliceerd in het Staatsblad van 27.11.2014 / genummerd 29188) en luidt als volgt in artikelen.  
 

ARTIKEL 1 - PARTIJEN
 

VERKOPER 
Titel : TITAN MEDIA DIGITAL   
Adres : ÇATALŞEME MH. 232. SK. NO 4-6 NO 14 ÇEKÖY/ ISTANBUL 
Website : www.socialmarkt.nl 
E-mail : info@socialmarkt.nl
Hierna te noemen VERKOPER.

KOPER 
Mensen die aankopen doen bij Socialmarkt op basis van lidmaatschapsgegevens. 
Hierna aangeduid als KOPER.

 

ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Het onderwerp van dit contract is de vaststelling van de rechten en verplichtingen van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 4077 inzake de bescherming van consumenten en de Verordening inzake op afstand gesloten overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van het product waarvan de kwalificaties en verkoopprijs hieronder zijn gespecificeerd, dat de KOPER elektronisch heeft besteld op de website Socialmarkt.nl van de VERKOPER. 2.2. De KOPER aanvaardt en verklaart dat hij/zij informatie heeft over de basiskwaliteiten van de producten of diensten onderhevig aan verkoop, verkoopprijs, betalingswijze, leveringsvoorwaarden en alle voorafgaande informatie over de producten of diensten onderhevig aan verkoop en het herroepingsrecht, bevestigt deze voorafgaande informatie elektronisch en bestelt vervolgens de producten of diensten in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De voorlopige informatie en de factuur op de betaalpagina op de website Socialmarkt.nl maken integraal deel uit van dit contract. 
 

ARTIKEL 3 - DATUM VAN HET CONTRACT
Dit contract is door de partijen overeengekomen op de datum van voltooiing van de bestelling van de KOPER op Socialmarkt.nl. 
 

ARTIKEL 4 - PRODUCT ONDERHEVIG AAN CONTRACT
Details van de door de KOPER bestelde producten en diensten, voorschotbedragen inclusief belastingen en informatie over hoeveelheden werden na de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd. Alle bovengenoemde producten worden hierna gedefinieerd als PRODUCTEN. 
 

 

ARTIKEL 5 - LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Het PRODUCT zal worden geleverd aan het door de KOPER op Socialmarkt.nl opgegeven e-mail of social media adres binnen de tijdens de verkoop gespecificeerde periode, deze periode kan in noodgevallen worden verkort of verlengd. 
2. Indien het PRODUCT aan een andere persoon/organisatie dan de KOPER wordt geleverd, kan de VERKOPER niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet accepteren van de levering door de te leveren persoon/organisatie. 
 


ARTIKEL 6 - BETALINGSWIJZE
De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat, aangezien de termijnverkopen uitsluitend plaatsvinden met de creditcards van de Banken, de relevante rentetarieven en informatie over de vertragingsrente afzonderlijk van de bank zullen worden bevestigd, en dat de bepalingen betreffende rente en vertragingsrente in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving zullen worden toegepast in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de Bank en de KOPER. Bij transacties op afbetaling zijn de relevante bepalingen van het contract tussen de KOPER en de bank van de kaarthouder geldig. De creditcardbetalingsdatum wordt bepaald door de bepalingen van het contract tussen de bank en de KOPER. De KOPER kan het aantal termijnen en betalingen ook volgen uit het door de bank verzonden rekeningoverzicht.

 

ARTIKEL 7 - ALGEMENE BEPALINGEN
7.1. De KOPER aanvaardt dat hij/zij de op Socialmarkt.nl getoonde voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs en betalingswijze en levering van de producten heeft gelezen en geïnformeerd en dat hij/zij de noodzakelijke bevestiging voor elektronische verkoop heeft gegeven. 
7.2. KOPER; Door dit contract elektronisch te bevestigen, bevestigt hij dat hij correct en volledig het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betalings- en leveringsinformatie heeft verkregen die door de Verkoper aan de Consument moet worden gegeven voordat overeenkomsten op afstand worden gesloten. 
7.3. De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, intact, compleet, in overeenstemming met de kwalificaties die in de bestelling zijn vermeld en met garantiedocumenten en gebruikershandleidingen, indien aanwezig. 
7.4. Indien de VERKOPER niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen in het geval dat het onmogelijk wordt om het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft te leveren, stelt hij de consument van deze situatie op de hoogte voordat de contractuele prestatieverplichting vervalt en kan hij de KOPER een ander product van gelijke kwaliteit en prijs leveren of de productprijs terugbetalen. 


7.5. Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, dient dit contract door de KOPER in de virtuele omgeving via het internet te worden aanvaard terwijl de KOPER een bestelling aanmaakt bij Socialmarkt.nl, dient het door de VERKOPER per e-mail aan de KOPER te worden verzonden en dient de prijs te worden betaald via de door de KOPER geprefereerde betalingsmethode. Indien om welke reden dan ook de prijs van de goederen niet wordt betaald of wordt geannuleerd in de bankadministratie, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van de verplichting de goederen te leveren. 
7.6. In het geval dat de bank/financieringsinstelling waaraan de creditcard is gekoppeld waaraan de transactie is verricht, de prijs van het PRODUCT om welke reden dan ook na de levering van het PRODUCT niet aan de VERKOPER betaalt, zal het PRODUCT door de KOPER uiterlijk binnen 3 dagen aan de VERKOPER worden geretourneerd, waarbij alle kosten voor rekening van de KOPER komen. Alle andere contractuele rechten van de VERKOPER, met inbegrip van het nastreven van de te ontvangen PRODUCTPRIJS, zijn eveneens en in ieder geval voorbehouden. 
7.7. Indien de VERKOPER de goederen waarop het contract betrekking heeft niet binnen de periode kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden, zoals onderbrekingen die de levering verhinderen, onderbreking van het transport, brand, aardbeving, overstroming, is hij verplicht de KOPER hiervan in kennis te stellen. In dit geval kan de KOPER gebruik maken van een van de rechten om de bestelling te annuleren, om de goederen waarop het contract betrekking heeft te vervangen door de voorgaande, indien van toepassing, en/of om de leveringstermijn uit te stellen tot de opheffing van de preventieve situatie. Indien de KOPER de order annuleert, zal het door de KOPER betaalde bedrag als betaald aan hem worden terugbetaald. 
 

7.8. Indien de KOPER de VERKOPER schade toebrengt door misbruik te maken van een tekortkoming (technisch, etc.) van de campagnes, het verkoopsysteem of de website van de VERKOPER, een oneerlijk voordeel verschaft, herhaalde toepassingen maakt, handelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de waarheid, hoewel niet wordt voldaan aan de voorwaarden die in de campagne of verkoopvoorwaarden worden gesteld. In het geval dat de VERKOPER het misbruik van de campagnes, het verkoopsysteem of de website van de VERKOPER ontdekt, zoals het beschadigen van de VERKOPER, het verstrekken van een oneerlijk voordeel, herhaalde toepassingen, handelingen die niet in overeenstemming zijn met de waarheid, het profiteren ervan ondanks het niet voldoen aan de voorwaarden vereist in de campagne of verkoopvoorwaarden, naast alle rechten die voortvloeien uit de wet van de VERKOPER, heeft de VERKOPER het recht om de transactie in kwestie te annuleren; het lidmaatschap van de gebruiker te beëindigen; het verkoopcontract onmiddellijk eenzijdig te beëindigen. 
 

ARTIKEL 8 - GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. In een dergelijk geval aanvaarden, verklaren en verbinden de Partijen zich ertoe dat de bepalingen van de relevante wetgeving de ongeldige bepaling zullen vervangen en dat de Overeenkomst zal blijven voortbestaan met al haar geldige bepalingen en voorwaarden.

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT
8.1. De VERKOPER verbindt zich ertoe dat de KOPER het recht heeft zich uit het contract terug te trekken door de dienst te weigeren zolang de KOPER de goederen niet heeft ontvangen zonder enige wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en zonder enige rechtvaardiging en verbindt zich ertoe de goederen terug te nemen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking aan de VERKOPER of de productaanbieder.

 

ARTIKEL 10 - BEWIJSOVEREENKOMST
De KOPER verklaart, aanvaardt en verbindt zich ertoe dat de bescheiden van de VERKOPER (met inbegrip van bescheiden van magnetische media zoals computer-audio-opnamen) afdoend bewijs vormen bij de beslechting van geschillen die uit deze Overeenkomst en/of de uitvoering daarvan kunnen voortvloeien en dat hij aanvaardt dat dit artikel het karakter heeft van een bewijsovereenkomst.

ARTIKEL 11 - PRODUCTEN DIE GEEN GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN HET HERROEPINGSRECHT
9.1. Producten die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard; wegwerpproducten, kopieerbare software en programma's, producten die vallen in de groep van sociale mediadiensten worden niet geaccepteerd voor retournering. 
9.2. De KOPER kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht in het geval van het PRODUCT, dat is geproduceerd in overeenstemming met de speciale verzoeken en eisen van de KOPER of dat is gepersonaliseerd door er wijzigingen of toevoegingen op aan te brengen of dat niet kan worden geretourneerd vanwege de aard ervan, dat snel kan bederven of verouderen.

ARTIKEL 12 - BEVOEGDE RECHTBANK
Bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn consumentenarbitragecommissies bevoegd tot de door het Ministerie van Industrie en Handel aangekondigde waarde, en in excessieve gevallen zijn consumentenrechtbanken en handhavingsdirectoraten in de schikking van de KOPER en de VERKOPER bevoegd.  

ARTIKEL 13 - TENUITVOERLEGGING
In geval van betaling van de bestelling die via de site is geplaatst, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

SocialMarkt