Anasayfa Kurumsal Giriş Yap Whatsapp
1
Sepet
Lidmaatschapsovereenkomst

Voordat u zich registreert bij Socialmarkt.nl dient u het onderstaande contract zorgvuldig te lezen.

Het registreren van een lidmaatschap houdt in dat het lid de bepalingen in het onderstaande lidmaatschapscontract heeft gelezen en deze heeft aanvaard. Dit contract wordt aangegaan op het moment dat het lid zich registreert en treedt onmiddellijk in werking.

 

  1. Partijen a) Het team dat de activiteiten van de socialmarkt.nl-website beheert, zal voortaan worden aangeduid als "SocialMarkt". b) De internetgebruiker die lid wordt van de socialmarkt.nl-website zal voortaan worden aangeduid als "lid".

  2. Onderwerp van de Overeenkomst Het onderwerp van deze overeenkomst is het bepalen van de voorwaarden voor het gebruik van de website www.socialmarkt.nl door het lid van SocialMarkt.

        3. Partijen: Rechten en Verplichtingen

  1. 3.1. Deelnemer verklaart en garandeert dat alle persoonlijke en andere informatie die hij/zij bij het aanmelden op de website van socialmarkt.nl heeft verstrekt, in overeenstemming is met de wet en dat hij/zij alle schade die SocialMarkt lijdt als gevolg van onwaarheden in deze informatie onmiddellijk zal vergoeden.

3.2. Deelnemer mag het door SocialMarkt verstrekte wachtwoord niet aan derden of organisaties verstrekken; het recht om dit wachtwoord te gebruiken, berust uitsluitend bij de deelnemer zelf. Daarom behoudt SocialMarkt zich alle rechten voor met betrekking tot elke vorm van schadevergoeding en andere vorderingen die door derden of bevoegde instanties tegen SocialMarkt kunnen worden ingesteld als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van het genoemde wachtwoord.

 

 

3.3. De gebruiker verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen na te leven en niet te schenden bij het gebruik van de socialmarkt.nl-website. Anders zal alle resulterende juridische en strafrechtelijke verplichtingen volledig en uitsluitend de gebruiker binden.

3.4. De gebruiker mag de socialmarkt.nl-website onder geen enkele omstandigheid gebruiken op een manier die de openbare orde verstoort, algemene moraliteit schendt, anderen lastigvalt of lastigvalt, voor onwettige doeleinden, of op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Bovendien mag de gebruiker geen activiteiten ondernemen die het gebruik van diensten door anderen belemmeren of bemoeilijken (spam, virus, Trojaans paard, enz.).

 

3.5. De meningen, ideeën en uitspraken die door leden op de website www.socialmarkt.nl worden geuit, zijn volledig de persoonlijke opvattingen van de leden en binden de eigenaren van die opvattingen. Deze meningen en ideeën hebben geen enkele relatie of connectie met SocialMarkt. SocialMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die derden kunnen lijden als gevolg van de meningen en ideeën die door leden worden geuit, of voor schade die leden kunnen lijden als gevolg van meningen en ideeën die door derden worden geuit.

3.6. SocialMarkt is niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofd lezen van gebruikersgegevens door derden en voor eventuele schade aan gebruikerssoftware en gegevens. De gebruiker aanvaardt bij voorbaat dat hij geen vergoeding zal eisen van SocialMarkt voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de socialmarkt.nl-website.

3.7. De gebruiker stemt ermee in om niet ongeoorloofd toegang te krijgen tot de software en gegevens van andere internetgebruikers of deze te gebruiken. In dat geval is de volledige juridische en strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de gebruiker.

 

3.8. Deze lidmaatschapsovereenkomst stelt dat een lid dat een of meer van de hierin genoemde bepalingen schendt, persoonlijk aansprakelijk is voor de juridische en strafrechtelijke gevolgen van dergelijke schendingen en SocialMarkt vrijwaart van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze schendingen. Bovendien behoudt SocialMarkt het recht om schadevergoeding te eisen van de gebruiker voor het niet naleven van de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van dergelijke schendingen, als de zaak wordt voorgelegd aan de juridische autoriteiten.

3.9. SocialMarkt behoudt zich te allen tijde het eenzijdige recht voor om het lidmaatschap van een gebruiker te beëindigen en de bestanden, documenten en informatie van de klant te verwijderen. De gebruiker stemt vooraf in met deze beslissing. In dit geval is SocialMarkt niet aansprakelijk.

3.10. De software en het ontwerp van de socialmarkt.nl-website zijn eigendom van SocialMarkt en de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze zaken worden beschermd door de relevante wetten. Ze mogen niet zonder toestemming van de gebruiker worden gebruikt, verworven of gewijzigd. Andere bedrijven en producten die op deze website worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren en worden ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

3.11. SocialMarkt kan bepaalde informatie verzamelen, zoals de naam en het Internet Protocol (IP) adres van de internet service provider die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website voor de verbetering en ontwikkeling van de socialmarkt.nl website en/of in het kader van de wettelijke wetgeving, de datum en het tijdstip van toegang tot de site, de pagina's die worden bezocht terwijl men zich op de site bevindt en het internetadres van de website die een directe verbinding met de site biedt.

 

3.12. SocialMarkt kan de persoonlijke informatie van het lid openbaar maken wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of wanneer zij te goeder trouw van mening is dat dit noodzakelijk is (a) om te voldoen aan wettelijke vereisten of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure waarvan SocialMarkt in kennis is gesteld; (b) om de rechten en eigendommen van SocialMarkt en de socialmarkt.nl website familie te beschermen en te verdedigen.

 

3.13. Om ervoor te zorgen dat de SocialMarkt website vrij is van virussen en vergelijkbare software, zijn binnen de huidige mogelijkheden maatregelen genomen. Daarnaast dient de gebruiker, om ultieme veiligheid te garanderen, zelf voor een virusbeschermingssysteem te zorgen en de nodige bescherming te bieden. In dit kader wordt het lid geacht te hebben aanvaard dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle fouten die kunnen optreden in zijn/haar software en besturingssystemen en de directe of indirecte gevolgen daarvan door het betreden van de socialmarkt.nl website.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

 

3.14. SocialMarkt behoudt zich het recht voor om de inhoud van de socialmarkt.nl website op elk gewenst moment te wijzigen, om een aan gebruikers verleende dienst te wijzigen of te beëindigen of om gebruikersinformatie en -gegevens geregistreerd op de socialmarkt.nl website te verwijderen.


 


3.15. SocialMarkt kan de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde wijzigen, bijwerken of opzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en/of waarschuwing in welke vorm en onder welke omstandigheden dan ook. Elke gewijzigde, bijgewerkte of geannuleerde bepaling is van kracht voor alle leden op de datum van publicatie.


 


3.16. De partijen komen overeen en verklaren dat alle computerrecords van socialmarkt.nl zullen worden beschouwd als het enige en echte exclusieve bewijs in overeenstemming met artikel 287 van het HUMK (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en dat dergelijke records een bewijscontract vormen.


 


3.17. In overeenstemming met deze lidmaatschapsovereenkomst heeft SocialMarkt de bevoegdheid om informatieve e-mails te sturen naar de e-mailadressen van de bij haar geregistreerde leden en informatieve SMS naar hun mobiele telefoons, en het lid wordt geacht de verzending van informatieve e-mails naar het e-mailadres en informatieve SMS naar de mobiele telefoon te hebben geaccepteerd na goedkeuring van deze lidmaatschapsovereenkomst.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

 

4. Beëindiging van het contract 
Deze overeenkomst blijft van kracht totdat het lid zijn/haar lidmaatschap opzegt of zijn/haar lidmaatschap wordt opgezegd door SocialMarkt. SocialMarkt kan het contract eenzijdig beëindigen door het lidmaatschap van het lid op te zeggen indien het lid enige bepaling van de lidmaatschapsovereenkomst schendt.

 

5. beslechting van geschillen 
Istanbul Rechtbanken en Handhavingskantoren zijn bevoegd in geval van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

 

6. Handhaving 
De lidmaatschapsregistratie van het lid betekent dat het lid alle artikelen in de lidmaatschapsovereenkomst heeft gelezen en de artikelen in de lidmaatschapsovereenkomst accepteert. Deze overeenkomst is gesloten op het moment dat het lid lid werd en is wederzijds in werking getreden.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

 

SocialMarkt