Anasayfa Kurumsal Giriş Yap Whatsapp
1
Sepet
Gebruiksvoorwaarden

Beste bezoeker, gelieve de gebruiksvoorwaarden van onze website Socialmarkt.nl zorgvuldig te lezen voordat u onze site bezoekt. Uw toegang tot de site is volledig afhankelijk van uw aanvaarding van deze voorwaarden en uw naleving van de voorwaarden die hierin zijn vastgesteld. Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden in dit contract, beëindig dan alstublieft uw toegang tot de site. Als u uw toegang tot de site voortzet, wordt ervan uitgegaan dat u dit contract zonder voorbehoud of beperkingen volledig accepteert.

De website Socialmarkt.nl wordt beheerd door het bedrijf (hierna 'SITE' genoemd). Deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de site treden in werking zodra ze zijn gepubliceerd. Het recht om wijzigingen aan te brengen berust uitsluitend bij SITE en deze wijzigingen die via SITE worden gedeeld, worden geacht door alle onze gebruikers te zijn aanvaard.

Privacy

Privacyregels om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons te reguleren, zijn apart beschikbaar op een andere pagina. Door de SITE te gebruiken, stemt u ermee in dat de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid plaatsvindt.

Serviceomvang

Als bedrijf hebben wij volledige vrijheid om de reikwijdte en aard van de diensten die wij leveren binnen de grenzen van de wet vast te stellen. Wijzigingen die wij aanbrengen met betrekking tot de diensten worden van kracht zodra ze op de SITE zijn gepubliceerd.

Auteursrechten

Alle tekst, code, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, geluidsbestanden en gebruikte software gepubliceerd op de SITE (hierna 'inhoud' genoemd) zijn eigendom van het bedrijf, en alle rechten zijn voorbehouden. Het is strikt verboden om de inhoud van de site te reproduceren of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming.

Algemene bepalingen

Alle gebruikers beloven de SITE alleen volgens de wet en voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en geen activiteiten te ondernemen die inbreuk maken op de rechten van derden. Zij zijn verantwoordelijk voor de wettelijke en strafrechtelijke gevolgen van hun handelingen op de SITE. SITE is op geen enkele wijze direct of indirect verantwoordelijk voor schade geleden of mogelijk geleden door derden als gevolg van dergelijke handelingen.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op de SITE actueel en accuraat is. Echter, ondanks onze inspanningen, kan deze informatie achterblijven bij actuele wijzigingen of kunnen er verschillen zijn. Daarom bieden wij geen expliciete of impliciete garantie voor de juistheid en actualiteit van de informatie op de site en doen we geen enkele toezegging hieromtrent.

Er kunnen hyperlinks naar andere websites, applicaties en platforms van derden op de SITE staan, beheerd door derden wiens inhoud ons niet bekend is. SITE is alleen functioneel voor de toegang tot deze sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor hun inhoud.

Hoewel we ons best doen om de SITE vrij te houden van virussen, kunnen we niet garanderen dat deze volledig virusvrij is. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen virussen of schadelijke programma's bij het downloaden van gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door virussen of schadelijke materialen.

We bieden geen garantie dat onze diensten op de SITE vrij zullen zijn van fouten of onderbrekingen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de SITE of enig deel van de diensten van de site te beëindigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de SITE is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De totale vergoeding die kan worden geëist voor schade als gevolg van een schending van de overeenkomst, is beperkt tot voorzienbare schade. De bovengenoemde beperkingen op aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van schade aan het leven, lichamelijk letsel of de gezondheid van een persoon. In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging, niet-nakoming of gebreken.

Geschillenbeslechting: Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van de Republiek Turkije; bevoegd zijn de rechtbanken en executieve organen van Istanbul.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld via Socialmarkt.nl


 

SocialMarkt